Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Meistä

Meistä

UNITE * on korkealaatuisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamiskeskittymä. Olemme yksi Suomen Akatemian lippulaivoista. Koko nimemme on *Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia.

UNITE rakentaa ilmastoviisasta, resurssitehokasta ja ihmisläheistä yhteiskuntaa edistämällä metsien resilienssiä, kestävää ekosysteemipalvelujen tuotantoa, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä merkityksellistä elämää nykyisille ja tuleville sukupolville. Tavoitteemme on tehdä Suomesta metsäbiotalouden ja metsätiedon, paikkatietoteknologian sekä pelillistämisen johtava osaamiskeskus.

Tutkimusteemamme ovat Teknologiat, Analyysimenetelmät, Päätöstuki ja Pelillisyys.

TARKEMPI METSÄDATA MAHDOLLISTAA DIGITALISAATION JA AUTOMATISOINNIN

Kehitämme innovatiivista teknologiaa, jotta voimme luoda metsän tarkan digitaalisen mallin yksittäisten puiden tarkkuudella. Luomme edellytyksiä mallinnuksen automatisoinnille, metsien digitaaliselle kaksoselle (virtuaaliselle mallille) ja tarkan datan keräämiselle päätöksentekoon. Mahdollistamme kehityksen parantamalla liikkuvan laserkeilauksen sensoreiden ja älykkäiden algoritmien käytettävyyttä.

”Tarkempi metsätieto mahdollistaa metsänhoidon suunnittelun niin, että hiilensidonnan ja biodiversiteetin kannalta hyödyllisimmät puut voidaan jättää metsiin. Demonstroimme metsän inventointia yksittäisen puun tasolle metsäkanta.com-palvelussa ja kehitämme harvesterissa tehtävää päätöksentekoa yhteistyössä yritysten kanssa”

Tutkimusteeman johtaja, professori Juha Hyyppä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus

KESTÄVÄ METSÄTALOUS TARVITSEE LISÄÄ PÄÄTÖKSENTEKOA TUKEVAA TUTKIMUSTIETOA

Kehitämme pitkiin paikkatieto- ja metsädatan aikasarjoihin perustuvaa ketterää ja käyttäjäystävällistä tieteellistä tietoa yksittäisistä puista, puiden välisistä sekä metsän ja ympäristön välisistä suhteista. Tuotamme myös tietoa metsien biodiversiteetistä ja niiden tuottamista ekosysteemipalveluista, sekä monitorointidataa puuston ja maiseman muutoksista vaihtelevilla aikaväleillä. Kun otetaan huomioon dataan liittyviä epävarmuustekijöitä, voidaan tietoa hyödyntää päätöksentekoa tukevissa työkaluissa.

”Metsätalouden kestävyyden turvaamiseksi päätöstukijärjestelmiin tarvitaan sekä dataa että tutkittua tietoa siitä, mitkä luonnon, vesistön ja ilmaston tilaa sekä ihmisten hyvinvointia, taloutta ja metsätalouden hyväksyttävyyttä kuvaavat indikaattorit ovat tarpeen”

Tutkimusteeman johtaja, tutkimusprofessori Annika Kangas Luonnonvarakeskus

RISKEJÄ HUOMIOON OTTAVat TYÖKALUt tukevat PÄÄTÖKSENTEKOa

Metsätalouden päätöksenteon tueksi olemme kehittäneet tutkimukseen perustuvia järjestelmiä, malleja ja analyyseja, joilla voidaan puntaroida eri metsänhoidon vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Metsien käytön suunnittelua vaikeuttavat erilaiset riskit, kuten tuuli- ja hyönteistuhot, ja epävarmuustekijät. Näiden vaikutuksia sisällytetään järjestelmiin, malleihin ja päätöksenteon työkaluihin. Uudenlainen päätöstukityökalu yhdistää metsänomistajien tila- ja maisematason tavoitteet.

”Elinkaariarvioinnin avulla tuemme kattavasti päätöksentekoa erilaisissa ja uudenlaisissa tilanteissa”

Tutkimusteeman johtaja, apulaisprofessori Antti Kilpeläinen, Itä-Suomen yliopisto

KESTÄVÄ METSIEN KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ UUSIA PELILLISTÄVIÄ LÄHESTYMISTAPOJA

Ekologisen kriisin ratkaiseminen edellyttää monimuotoista uutta tietoa luonnosta. Pelkkä tieto ja tiedonlukutaito ei kuitenkaan riitä, vaan ihmisiä on innostettava entistä kestävämpään elämäntapaan. Metsäkokemuksia ja metsään liittyvää tietoa pelillistämällä ja tutkimalla tarjoamme innovatiivisia mahdollisuuksia luontosuhteiden ja kestävän metsien käytön vahvistamiseen niin oppimisen, hyvinvoinnin kuin tiedontuottamisen ja liiketoiminnan saralla.

”Robottien ja keinoälyn avulla on mahdollista löytää uusia metsiin liittyviä ja niissä tapahtuvia pelaamisen tapoja ja kannustaa ihmisiä tuottamaan yhdessä tietoa luonnosta ja kokemaan luontoa yhdessä.”

Tutkimusteeman johtaja, professori Juho Hamari Tampereen Yliopisto

Tutkimusteemat JA YHTEYSHENKILÖT

Teknologiat – Mullistavia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnan tarkasteluun Juha Hyyppä

Analyysimenetelmät – Ketteriä menetelmiä metsätiedon hallintaan ja jalostamiseen Annika Kangas

Päätöstuki – Älykkäitä keinoja metsiä koskevan päätöksenteon monipuoliseen tukemiseen Antti Kilpeläinen

Pelillisyys – Pelillisyyttä luonnon, ihmisten ja koneiden vuorovaikutukseen Juho Hamari

UNITE:n kapteeni Heli Peltola