Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Suuntana pieniläpimittaisen puun tehokas ja kestävä hyödyntäminen

Suuntana pieniläpimittaisen puun tehokas ja kestävä hyödyntäminen

Pienpuun korjuuta

Kun puuntuonti Venäjältä on toistaiseksi loppunut, on huoltovarmuus ponnahtanut metsätoimijoiden haasteiden eturiviin. Erityisesti pieniläpimittaisen puun saanti käyttöpaikoille on huolettanut. Markkinamekanismi on jo nostanut hintoja, mutta merkitystä on myös uusilla korjuuteknologioilla, kustannustehokkailla työmenetelmillä ja houkuttelevilla palvelumalleilla.

Puunkorjuun järjestelmät monihyötyisten pienpuustojen innovatiiviseen ja kestävään käsittelyyn

Metsänhoidon tavoitteena on oikea-aikainen taimikonhoito ja taloudellista tulosta tuottava ensiharvennus, mutta aina ei käy näin. SMALLWOOD -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena oli kehittää pienpuun koneellisen korjuun tekniikoita ja työskentelymenetelmiä tasolle, jonka varaan voidaan rakentaa kannattavaa, houkuttelevaa ja ympäristövaikutukset minimoivaa liiketoimintaa.

Hankkeessa toteutetuissa testihakkuissa selvitettiin väyläharvennuksen tehokkuutta perinteiseen valikoivaan harvennukseen verrattuna sekä kokeiltiin ruotsalaisvalmisteisen Bracke-joukkokäsittelylaitteen soveltuvuutta väyläharvennukseen. Väyläharvennus tehostaa pienpuun korjuuta, yksinkertaistaa metsäkoneenkuljettajan työtä ja voi parantaa ylitiheiden riukuvaiheisten metsiköiden korjuun heikkoa kannattavuutta. Tutkimustulosten mukaan väyläharvennus on jatkotutkimisen ja -kehittämisen arvoinen hoito- ja korjuumenetelmä ainakin nuorten metsien ensimmäisessä harvennuksessa.

Pienpuun harvennusten taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kokonaisarviointi

Hankkeessa toteutettiin pienpuun harvennusten taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden sekä arvonluonnin monikriteeriarviointi. Tieteellis-tekniset asiantuntijat ja sidosryhmäedustajat arvioivat hankkeen pienpuuhakkuutestien tuottavuus- ja ympäristövaikutustulokset sekä tulokset metsänomistajakyselystä ja korjuuyrittäjähaastatteluista. Erityisesti Sloveniassa Bracke C16.c keräävän joukkokäsittelylaitteen katsottiin parantavan taloudellista suorituskykyä ja olevan merkittävä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Espanjassa vaikutus arvioitiin taloudellisesti erityisen positiiviseksi, mutta metsänhoidon kannalta negatiiviseksi. Ruotsissa ja Suomessa kestävyys- ja arvonluonnin vaikutukset arvioitiin kokonaisuutena melko myönteisiksi.

Pieniläpimittaisten metsien hoito riippuu metsänomistajista ja heidän metsänhoitotavoitteistaan

Hankkeessa selvitettiin myös metsänomistajien käsityksiä pieniläpimittaisten metsien hoidosta, mukaan lukien kotitarvekäyttö, omatoiminen työ ja kaupalliset metsätalouden palvelut. Metsänomistajien näkökantoja ja keskeisempiä motivoivia tekijöitä nuoren metsän hoitoon selvitettiin Suomessa, Ruotsissa, Sloveniassa ja Espanjassa toteutetuilla kyselytutkimuksella. Tulosten mukaan haluun hyödyntää pieniläpimittaisten metsiköiden biomassaa ja saattaa sitä markkinoille vaikuttavat metsänomistajien metsänhoitotietämys, taloudelliset ja sosiokulttuuriset motiivit sekä heidän valmiutensa hyödyntää palvelutarjontaa.

UNITE-lippulaivan hankesalkkuun sisältynyttä, ERA-NET Forest Value -ohjelmaan kuulunutta SMALLWOOD-hanketta rahoittivat Suomessa vuosina 2019–2022 maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Akatemian BioFuture 2025 -ohjelma. Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto oli mukana konsortiossa, jota johti Ruotsin maatalousyliopiston professori Tomas Nordfjell.

Lisätietoja: http://www.smallwood.eu/

Julkaisuja:

  • Bergström, D., Fernandez-Lacruz, R., de la Fuente, T., Höök, C., Krajnc, N., Malinen, J., … & Nordfjell, T. (2022). Effects of boom-corridor thinning on harvester productivity and residual stand structure. International Journal of Forest Engineering, 1–17. https://doi.org/10.1080/14942119.2022.2058258
  • de la Fuente, T., Bergström, D., Fernandez-Lacruz, R., Hujala, T., Krajnc, N., Laina, R., … & Tolosana, E. (2022). Environmental Impacts of Boom-Corridor and Selectively Thinned Small-Diameter-Tree Forests. Sustainability, 14(10), 6075. https://doi.org/10.3390/su14106075